Онлайн решаване на спорове

 

 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (АРС) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС 

 

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за АРС във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с “ДИКСИ“ ООД.

 

Какво е АРС?

 

Процедурата за АРС е процедура за алтернативно (извънсъдебно) решаване на национални и трансгранични спорове, произтичащи от договори за продажба или договори за предоставяне на услуги между търговец, установен на територията на Европейския съюз и потребител, пребиваващ на територията на Европейския съюз, осъществявана чрез намесата на Орган за алтернативно решаване на спорове (ОРС), която завършва с предлагане или налагане на решение или събиране заедно на страните по спора с цел намиране на решение по взаимно съгласие.

Органите за АРС са извънсъдебни структури. Органът за АРС е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър, омбудсман или комисия по жалбите), която “ДИКСИ“ ООД ще използва за уреждане на спор в случай, че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за АРС е евтина, лесна и бърза, и следователно - изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебни разходи и продължителни съдебни процедури.

 

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за АРС?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с националния орган за АРС за територията на Република България, който е посочен по-долу:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище гр. София*

Адрес: София, 1000, пл. Славейков 4 А, тел. 02/933 0517, факс.: 02/988 4218

Интернет страница: http://www.kzp.bg/

e-mail: adr.sofia@kzp.bg

*Този Орган за АРС е включен в списъка на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България, утвърден със заповед на министъра на икономиката. Този орган за АРС осъществява постоянно дейност по АРС и може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

*Този Орган за АРС е включен в списъка на органите за АРС, които отговарят на задължителните изисквания за качество, установени от Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове и са нотифицирани от държавите-членки, достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия.

Помирителното производство е безплатно за страните и те не заплащат такса за разглеждане на спора. Езикът, на който потребителите подават жалбите си и на който се провежда помирителното производство е българският. Споровете, които попадат в обхвата на процедурата на органа са национални и трансгранични спорове между потребители и търговци по договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, туристически услуги и договори, сключвани с потребители.

 

Кликнете тук за връзка към Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия.